Reality - slovníček pojmů

Pojmy, se kterými se můžete setkat:

Anuita   
S tímto pojmem se většinou setkáváme u družstevních bytů „na prodej.“ Je to částka, kterou zbývá doplatit věřiteli. Bývá rozložena do měsíčních splátek, které obsahují splátku úvěru i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se však plynule poměr splátka/ úrok.

Byt ve vlastnictví   
Byt vyčleněný jako jednotka, která je zapsaná v katastru nemovitostí. Ne zcela správně se obvykle používá termín byt v osobním vlastnictví (OV).

Bytové družstvo (BD)
Právnícká osoba, která je většinou vlastníkem budovy s družstevními by­ty.

Číslo evidenční   
Číslo, kterým se označují většinou  budovy a objekty, které slouží k rekreaci a nejsou označeny popisným číslem (např.chaty).

Číslo orientační  
Číslo domu usnadňující orientaci v ulici (modré číslo). Na jedné straně ulice jsou vždy lichá čísla, naproti čísla sudá. V Praze toto číslování probíhá obvykle podle proudu Vltavy. Pro rovnoběžné ulice s tokem Vltavy se začíná číslování na jihu a končí na severu. Pro příčné se začíná na západě a končí na východě bez ohledu na čtvrtě, kterými ulice procházejí.

Číslo parcelní   
Číslo, kterým je označena parcela v katastrálním území. 

Číslo popisné   
Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo). Čísla se k domům přiřazují k domům chronologicky, takže v každé obci lze podle jeho velikosti odhadnout stáří nemovitosti. Nejnižší čísla mají nejstarší budovy. 

Depozit, kauce neboli jistota
Bývá vyžadována pronajímatelem od nájemce zpravidla při podpisu nájemní smlouvy. Slouží jako záloha na zajištění případných škod, dluhů či porušení sjednaných podmínek. Nedojde-li k žádným škodám ani dluhům vrací se při ukončení nájmu.

Druhy pozemků  
Druhy pozemků mají zásadní vliv na prodejní cenu. Jsou specifikovány v katastru nemovitostí jako:  zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy. Důležitý faktor pro cenu je  i zařazení pozemku v územním plánu obce.

Družstevní byt   
Byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví   
Budova, která je na základě prohlášení vlastníka domu rozčleněna na samostatné bytové a nebytové jednotky, kde jsou vyčleněny společné části domu a určen spoluvlastnický podíl vlastníků jednotek na společných částech domu, pozemku, střechy popř. výtahu. 

Fond oprav   
Fond oprav je tvořen příspěvky vlastníků jednotek. Příspěvky jsou určeny zpravidla dle výše podílu vlastníka jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu. Většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovitosti, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.

Katastr nemovitostí   
Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje každému získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice.

Katastrální mapa   
Polohopisná mapa velkého měřítka (do 1 : 5 000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Budovy se v katastrální mapě zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu, pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic a označují se parcelními čísly. 

Katastrální území   
Místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

List vlastnictví   
Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje (vedle nabývacího dokladu) vlastnictví k nemovitosti.

Mezonet   
Název pro byt ve dvou a více úrovních.

Nabývací titul   
Listina, na základě které osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva atd.).

Nájemní smlouva   
Smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí   
Žádost prodávajícího a kupujícího, směřovaná katastrálnímu úřadu, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí. 

Nebytový prostor   
Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.

Obvyklá cena    

Cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit.

Parcela   
Ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.

Parcela pozemková   
Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.

Parcela stavební   
Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.

Plomba   
Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P před označením nemovitosti v oddíle B LV. 

Podílové spoluvlastnictví   
Více vlastníků nemovitosti z nichž  každý z nich má její ideální podíl.

Podnájem   
Na základě podnájemní smlouvy a se souhlasem pronajímatele nájemce přenechává za úplatu podnájemci bytovou jednotku, prostor k podnikání či jinou nemovitost do užívání (např. družstevní byt).

Pozemek   
Je individualizovaná část zemského povrchu, bez ohledu na substrát (zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky apod.). Je to část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo katastrálního území hranicí vlastnickou, držby, druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku.

Právnická osoba (PO)   
Osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Prohlášení vlastníka   
Jednostranný právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky.

Pronájem   
Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou jednotku, prostor k podnikání či  jinou nemovitost do užívání (např. rodinný dům).

Půda nezemědělská   
Půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).

Půda zemědělská   
Půda určená k zemědělskému obdělávání.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)   
Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Smlouva o převodu   
Smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí mít pro nemovitosti písemnou formu a musí obsahovat identifikaci převádějícího, nabyvatele a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu.

Společné části domu    

Mezi společné části domu patří zejména: veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie, STA, obvodový plášť budovy, fasáda, střecha, další společné prostory

Společné jmění manželů (SJM)   
Majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

Úředně ověřený podpis   
Forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.

Uznání podpisu za vlastní   
Forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

Věcné břemeno   
Omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.

Vklad   
Druh zápisu práva k nemovitosti na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí.

Výměra parcel   
Je plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Výměra parcely není závazným údajem katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a její velikost vyplývá z geometrického určení pozemku. Zpřesněním výměry parcely nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. Výměra parcely se určuje na celé čtvereční metry a povoleným násobkem je hektar. Závazné údaje katastru nemovitostí    Pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické určení katastrálního ú­zemí.

Zjednodušená evidence parcel   
Je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace bývalého pozemkového katastru, pozemkové knihy, přídělového řízení atd.  

Často hledané: Anuita, Byt ve vlastnictví, Bytové družstvo, Číslo evidenční, orientační, parcelní, popisné, Depozit, kauce, Druhy pozemků, Družstevní byt, Nebytový prostor, Fond oprav, Katastr nemovitostí, Katastrální mapa, území, List vlastnictví, Mezonet, Nabývací titul, Nájemní smlouva, Nemovitost, Obvyklá cena, Parcela pozemková, stavební, Plomba, Podílové spoluvlastnictví, Podnájem, Pozemek, Prohlášení vlastníka, Půda nezemědělská, zemědělská, Společenství vlastníků, Smlouva o převodu,
Smluvní pokuta, Společné části domu, Společné jmění manželů, Úředně ověřený podpis, Věcné břemeno, Vklad, Výměra, evidence parcel.